Vår metodik: ERIGO

ETT UTVECKLANDE ARBETSSÄTT

Under åren 2012-2016 arbetade vi fram vår arbetsmetodik ”ERIGO - Utvecklande Arbetssätt”, som idag är stommen i allt vi gör. Metodiken utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och är ständig under utveckling. Mycket händer inom forskningen och vi uppdaterar vår metod löpande.

Vi har tagit den bästa och mest användbara kunskapen inom olika vetenskapliga områden och skapat en enkel och användbar metodik som lyfter fram det bästa hos människor!
POSITIV PSYKOLOGI

När vi mår bra, gör vi bra! Positiv psykologi är den vetenskapliga systergrenen till traditionell psykologi.

Välmående på jobbet handlar om vår förmåga att må gott och fungera effektivt i arbetssammanhang.

Ur ett organisatoriskt perspektiv studeras välmående och framgångsprinciper inom organisation och ledarskap och den återkommande slutsatsen är att när vi mår bra, gör vi bra.

Vi fokuserar på hur du kan förstå och använda kunskaperna ifrån välmåendeforskningen för att stärka dig själv i ditt personliga ledarskap.

Vi går igenom de fem grund-stenarna inom positiv psykologi, där du bl.a. får kunskap i att skapa ett starkare engagemang, hantera stress, öka positiva känslor, skapa goda relationer och arbeta med dina personliga drivkrafter.Kunskapen om välmående, styrkor och goda resultat. Fokus på det som fungerar och hur man kan använda sina styrkor i sin egen och företagets utveckling.

UTVECKLANDE TANKESÄTT

Vad är egentligen nyckeln till att uppnå sina mål? När personer med stor framgångsrikedom i bagaget ger tips så pratar de i 9 av 10 fall om uthållighet, fokus och hårt arbete.

Men forskning har visat att alla dessa saker bara är resultatet av något större. Något vi alla kan utveckla.

Tankesätt har sin grund i psykologi- och motivationsforskningen, där forskare identifierat hur vår egen bild av våra egenskaper påverkar vår drivkraft och motivation att testa nya saker och att hantera utmaningar i vardagen.

I ett ”Låst tankesätt” är vi mindre benägna att våga utmana oss själva och har ett stort fokus på vad andra ska tycka. I det ”Utvecklande tankesättet” är lärandet och utvecklingen det viktigaste och detta hjälper oss att våga prova nya saker och att hålla ut längre när vi står inför prövningar.

Under temat ”Utvecklande tankesätt” får du kunskapen om de båda tankesätten, hur du kan välja att byta tankesätt och du kan använda motivationsforskningen för att lyckas bättre med dina mål.Två tankesätt, låst och utvecklande. Om att välja ett framgångsrikt tankesätt.
Den senaste motivationsforskningen.


BEMÖTANDE

I varje möte med människor lämnar vi ett avtryck, ett osynligt ”visitkort” som värderas och läggs till minnet.

”Visitkortet” ligger sedan till grund för våra beslut och påverkar OM och HUR vi responderar. Vårt agerande färgas av både bra och dåligt bemötande och vi kan bli ”bärare” av det goda bemötandet eller bli ”smittade” och ”smittbärare” av det dåliga.

Bemötandet avgör hur människor, exempelvis en kund, uppfattar oss och om en verksamhet lyckas eller inte. Kunskapen om det goda bemötandet är därför gynnsamt både för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö.

Under temat ”Bemötande” pratar vi kommunikation och kroppsspråk och jobbar med er ”yrkesrock” och vilka krav på bemötanden som ska ingå i den. Vi pratar också om eget ansvar och hur vi smittar varandra och hur vi kan påverka och kommunicera på ett bra sätt.Hur bemöter jag andra? Om att optimera mötet och kommunikationen med medarbetare, kunder och kollegor.

GRUPP OCH SAMSPEL

Hur bygger man effektiva team, där individerna i en grupp samspelar på bästa sätt? Temat ”Grupp och samspel” har sin grund i Susan Wheelans arbete och forskning om gruppen och grupprocesser.

Här går vi igenom och samtalar om gruppens olika faser/utvecklingsstadier och hur vi kan identifiera vad en grupp behöver för att lyckas med sitt uppdrag. Hur agerar du i olika situationer och hur hanterar du ”besvärliga” grupper och konflikter?

Här får du kunskaper om hur människor i en grupp påverkar varandra och hur du kan hjälpa din arbetsgrupp att skapa ett bra klimat och en effektiv miljö. Beroende på i vilken fas gruppen befinner sig, har gruppen olika behov och krav. Att förstå och bemöta dessa på ett effektivt sätt, skapar harmoni och effektivitet i gruppen. Om du är chef eller ledare, är kunskapen om grupper och grupprocesser grundläggande för ett gott ledarskap, då de olika faserna kräver olika typer av ledarskap.Grupper och grupp-processer – om hur vi påverkar, påverkas och hur vi samspelar på bästa sätt.

ORGANISATION OCH UPPDRAG

Vilken är din roll i den organisation du verkar? Vilket är ditt uppdrag? Varje verksamhet, oavsett storlek är en organisation med potentiella utvecklingsmöjligheter. Organisationsutveckling handlar om att se och ta tillvara dessa.

Genom att se VAD som ska göras, komma överens om HUR det ska göras, utse VEM som ska göra det och NÄR det ska göras, skapas strategier och systematik för att lyckas.

Genom tydliga mål, framtidsfokus och lärande skapas förutsättningar för människor i organisationen att nå resultat och att utveckla och förbättra verksamheten.

Att utveckla en organisation är en lönsam affär, både ekonomiskt, kvalitetsmässigt och arbetsmiljömässigt. Vid temat ”organisation och uppdrag” lägger vi fokus på tydlighet och din roll i organisationen.Varför är jag på jobbet, vilket är mitt uppdrag? Om hur du organiserar arbetet på bästa sätt.

BETEENDE

Vilka är din beteendemönster och hur påverkar de dig och din omgivning? Vi människor är i grunden sociala varelser och bygger både familje- och samhällsstruktur på samspel med andra människor. Intresset för mänskliga beteenden och samspel är stort och området är spännande. Detta inte minst för att vi har så stor nytta av att förstå hur vi människor fungerar i olika sammanhang, både i arbetslivet och privatlivet.

Att kunna anpassa sitt beteende till andra människors behov i olika situationer påverkar samarbetsförmågan och den personliga effektiviteten. Det är en förmåga som man genom insikt och träning medvetet kan utveckla. Vi pratar om hur vi kan känna igen och förstå de olika beteenden och sätt att kommunicera och agera.Under livet har vi tränat in beteenden. Få förståelse för dem och lyckas bättre!

LEDARSKAP

Allt ledarskap börjar hos oss själva! Hur vi lyckas beror på hur väl vi förstår oss själva, vårt eget agerande och vår vilja att lära och utvecklas.

När vi utvecklar ett starkt inre ledarskap och blir medvetna om vår egen påverkan, på människor i vår omgivning och på tillvaron rent allmänt, då växer vi som människor och det syns i våra handlingar.

Under temat ”Ledarskap” fokuserar vi helt på ledarskap. Dels ditt personliga ledarskap, men också ledarskap utifrån ett chefsuppdrag. Vi pratar vi om skillnaden mellan chefs- och ledarskap och går igenom de chefsområden en chef ansvarar för och hur du kan använda dig av din verksamhetsplan för att lyckas med ert (ditt och dina medarbetares) uppdrag. Vi pratar även medarbetarskap och förtydligar vad du som chef kan ställa för krav på dina medarbetare.

Allt gott ledarskap börjar hos oss själva, och när du har förståelse för dig själv, dina ansvarsområden och dina medarbetare ökar du chansen att lyckas som ledare!Om att leda sig själv och andra, veta vad vi vill och att sätta mål.

KOGNITIV NEUROVETENSKAP

Kognitiv Neurovetenskap är forskarvärldens namn på det vi i vardagligt tal kallar hjärnforskning.

Tack vare hjärnforskningen har vi för första gången en inblick i hur tankar och beteenden påverkar hjärnan rent fysiskt, vilket ger oss en djupare insikt om hur vi människor kan utvecklas och växa som personer. Kunskapen ger oss verktyg att utveckla både vår mentala och fysiska värld.

Att ha en grundläggande kunskap om hjärnan och dess principer och processer, är ett viktigt arbetsredskap oavsett inom vilken bransch vi verkar.

I temat ”Kognitiv Neurovetenskap” kommer du att få lära dig om hjärnans fysik, hur den arbetar, hur du kan främja ett gott ”hjärnarbetsklimat”. Du får insikt i hur våra hjärnor styr våra tankar och beteenden (såsom rädsla för förändring, känslohantering, effektivitet osv.). Vi pratar också om vad hjärnan behöver för att må bra och fungera optimalt.Kunskapen om välmående, styrkor och goda resultat. Fokus på det som fungerar och hur man kan använda sina styrkor i sin egen och företagets utveckling.